10 goe' argumenter
     
Forside

Happening den 1 maj

10 goe'

Eget initiativ

Sidste nyt

Skriv en besked

Links

 


 

 

Punkt 1. Hash som nydelsesmiddel


Brugen af hash som nydelsesmiddel kan dateres helt tilbage til år 2700 f.Kr. I Danmark har hashen været let tilgængeligt de sidste 40 år, med et stadigt stigende antal brugere - folk fra alle samfundslag, i alle aldre.
Virkningen af hash er naturligvis individuel, men der hersker ingen tvivl om at indtagelse af hash fremkalder en oplevelse af kontakt med andre - en modtagelighed for sanseindtryk.
Desuden kan hash også virke afslappende og aggresionsdæmpende. Og uanset hvor skæv man bliver, er der ingen nævneværdige gener efter at rusen er ebbet ud, ingen tømmermænd.
Enkelte kan dog, hvis de i forvejen er diponeret derfor, udvikle en følelse af angst - og decideret misbrug vil på sigt svække indlæringsevnen samt medføre en nedsættelse af korttidshukommelsens funktioner.Punkt 2. Hash som medicin.


Senest i 19-Direkte den 22/2, fra DR1, fortalte adskillige mennesker om deres gode erfaringer med brug af hash i medicinsk øjemed. Samstemmende gav flere udtryk for, at den lægeordinerede medicin ikke i tilstrækkeligrad formåede at lindre/kurere de gener som deres sygdom medførte.
Adskillige udenlandske forskningsprojekter og undersøgelser viser at hash har en gavnlig medicinsk virkning ved behandlingen af diverse alvorlige sygdomme.
a) I forbindelse med kemoterapi reduceres bivirkninger som kvalme og opkast.
b) I behandlingen af AIDS-ramte bevirker hashen en skærpet appetit, og desuden modvirker det også AIDS-patienternes tab af muskelmasse.
c) For sklerosepatienter reduceres muskelsmerter og spasmer.
d) For mennesker der lider af epelepsi mindskes antallet af epeleptiske anfald.
Vi du vide mere? Så klik ind på Marijuana-Hemp.com. Du kan finde en link til denne hjemmeside, hvor der er et utal af informationer, sammen med vores andre links.Punkt 3. Industriel udnyttelse af planten Cannabis Sativa.


Foruden at der kan udvindes TetraHydroCannabinol fra hampeplanten, kan den også anvendes i et utal af indusrielle forbindelser: Hamp kan anvendes i produktionen af tøj, papir, kosmetik, fremstilling af vindmøller og i diverse byggematrialer.
Navnligt er det værd at bemærke at man ud af en hektar, tilsået med hampefrø, får fire gange så stort et udbytte, som hvis man havde udvundet papir fra det samme areal skov.
Vil du vide mere? Så klik ind på Marijuana-Hemp.com. Du kan finde en link til denne hjemmeside, hvor der er et utal af informationer, sammen med vores andre links.Punkt 4. Straffelovens paragraf om euforiserende stoffer.


§ 191. Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 6 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særlig farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særlig farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 10 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfølrer, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.
§ 191 a. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som modtager eller skaffer sig eller andre del i en vinding, der er erhvervet ved en overtrædelse af § 191, samt den, som ved opbevaring, transport, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til at sikre en anden udbyttet af en sådan overtrædelse.

Som det fremgår af ovennævnte paragraffer skelnes der ikke mellem euforiserende stoffer. Det relativt uskadelige stof hash er dermed havnet i samme lovparagraf, som de hårde stoffer - hvilket forhindrer at alle de ovennævnte anvendelsesmuligheder, som jo kunne være samfundet til gavn, ikke kan udnyttes.Punkt 5. Alkohol.


Under indtagelse af alkohol bliver man opstemt og smider mere eller mindre sine hæmninger - man bliver vrøvlende, somme tider aggressiv, ja endog voldelig. Til sidst falder man i en tung søvn og vågner op med kodyle tømmermænd.Punkt 6. Medicinalindustrien.


Lægevidenskaben og medicinalindustrien går hånd i hånd, og der skal ikke være tvivl om at de har gjort mangt og meget, som har gavnet den vestlige verden, derunder også Danmark. Men når det er sagt må vi også konstaterer, at man i disse kredse tilsyneladende ikke har meget til overs for naturmedicin, herunder hampens væld af behandlingsmæssige fordele. I stedet for at lovliggøre brug af hash til behandling af alvorlige sygdomme som Cancer, AIDS, Sklerose, Grøn stær og epelepsi anvendes der i øjeblikket et væld af kemiske produkter, hvoraf mange af disse desværre har mange ubehagelige bivirkninger.
Når det er poienteret er det endnu et væsentligt punkt som bør fremdrages. Mange af de smertestillende medikamenter som kan købes i Danmark bliver jo misbrugt i den helt store stil af mange mange danskere. Tit og ofte kan det f.eks. være en rygskade der er startskudet til et pillemisbrug, som følge af at mange af de kraftigt smertestillende midler ofte også er stærkt vanedannende.Punkt 7. Skadevirkninger ved hash og alkohol.


-HASH. Lægevidenskaben har ikke kunne påvise nogle fysiske skader forårsaget ved jævnlig brug af hash. Enkelte kan dog, hvis de i forvejen er diponeret derfor, udvikle en følelse af angst - og decideret misbrug vil på sigt svække indlæringsevnen samt medføre en nedsættelse af korttidshukommelsens funktioner.
-ALKOHOL. "De akutte rusvirkninger er velkendte. På længere sigt er der risiko for betydelige helbredsskader. Mavekatar stigende til mavesår. Bugspytkirtelbetændelse eventuelt med ledsagende sukkersyge. Af og til ses akutte betændelser med voldsomme smerter og i udtalte tilfælde med et dødeligt forløb. Skrumpelever med tilstødende komplikationer i form af åreknuder i spiserøret. Blodige opkastninger i form af styrtblødninger kan være livsfarlige. I centralnervesystemet ses forandringer forårsaget af gentagne mindre kranietraumer, og endelig ses udviklingen af et demenssyndrom forårsaget af degenerative forandringer af hjernens celler. I det perifere nervesystem ses en betændelse hovedsagligt forårsaget af mangel på B1-vitamin. Symptomerne er føleforstyrrelser og gangforstyrrelser, eventuelt tillige impotens.", citat Jens Bang speciallæge i psykriati og lektor i socialmedicin.
Desuden betyder danskernes vellystige brug af alkohol, at samfundet belastes på flere måder. Alkoholiserede forældre bevirker at hele familier vantrives. Børnene i sådanne familier får i mange tilfælde ar for livet. Disse traumer forårsages mestendels af at børnene har fået tæv, eller måske helt er blevet overladt til sig selv.
Spritbillisme koster årligt mange uskyldige danskere livet. Ja, sygehusvæsnet må hver år poste adskillige millioner ind i deres bekæmpelse af akoholkieres misbrugsrelaterede fysiske skavankerPunkt 8. Afkriminalisering.Følgevirkningerne af en afkriminalisering af op mod 500.000 dansker vil være mange:
- Hashen vil blive skilt fra det kriminelle miljø, hvor den af indlysende årsager findes i dag, hvilket vil gøre det nemmere og mere omkostningsfrit for politiet når de fremover skal udføre deres pligt - forhindre salg af euforiserende stoffer.
- Adskillige sygdomme vil til patienternes fordel kunne behandles billigere og langt mere effektivt end det sker i dag.
- Det vil blive åbnet mulighed for, at det danske landbrug får mulighed for at dyrke hamp, der ud over at det jo kan ryges også kan anvendes industrielt og medicinsk - hvilket med tiden vil medføre et uvist antal nye, miljørigtige, arbejdspladser.Punkt 9. Politiet.Politiet får tid til andre mere påkrævede opgaver, eksempelvis kampen mod de hårde stoffer, spirituskørsel, meningsløs gadevold, rufferi, illegal indvandring, miljøsvineri, selskabstømning, forsikringssvindel, pædofile overgreb med meget mere....
Med andre ord, en mere hensigtmæssig anvendelse af politiets ressourcer - til fordel for hele samfundet.Punkt 10. Civilt mod.Her hos Aktion Fri Hash mener vi, at der er en overvægt af argumenter for en legalisering, hvad vores tekster da også genspejler. Til dig der har læst alle vores synspunkter og betragtninger til ende har vi kun en ting at sige:
Vi tror på at et folkeligt engagement, at bare en lille smule civilt mod vil kunne vinde debatten, at det vil være dråben i det bæger der allerede er fyldt til bristepunktet. Så mød op den første maj, og vis at du er villig til at sætte handlig bag ord!
Desuden er vi overbeviste om, at hvis det her lykkes - og det gør det - så vil vi have skabt et lyslevende eksempel på hvor meget den enkelte borger, i forbund med sine meningsfæller kan være med til at ændre de gældende samfundsmæssige tilstande. Og det er da et lærestykke der er v/aelig;rd at efterlade til eftertiden - til inspiration for danmarks befolkning og kommende generationer! Særlig når man påtænker den tendens der er, til at den enkelte føler sig ubetydelig, overset af denne store og ubegribeligt abstrakte sociale konstruktion, som vi også kalder staten.


Hvorledes vi forestiller os en legalisering helt konkret skal foregå, vil vi ikke pt komme med manifeste bud på. Men vort udgangspunkt er den hollandske model. Hvorledes den danske model skal se ud, vil vi i første omgang overlade til de/det udvalg som vi forventer folketinget inden længe nedsætter.
Aktion Fri Hash vil selvfølgelig løbende følge debatten nøje og bidrage med relevante synspunkter, når vi anser det for nødvendigt.